Jubileuszowa praca ALMACO na statku Carnival otwiera nowe możliwości współpracy

W maju rozpoczęła się współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem ALMACO a grupą Meyer przy budowie statku Carnival Jubilee. Zespół 26 stolarzy i elektryków został zaangażowany do wykonania prac wykończeniowych w strefach mieszkaniowych. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia projektu, ekipa wraz z przedstawicielami Meyer Werft osiągnęła imponującą prędkość montażu, instalując średnio 15 kabin dziennie.

Początkowo projektem objęto meble, ale wymagał on również dodatkowych prac elektrycznych, wzmocnienia sufitów oraz wykończenia kabin. Całość została zrealizowana dzięki zaangażowaniu 55-osobowego zespołu, w tym kierownika budowy i nadzorcy elektrycznego. Prace zakończono w grudniu.

Jean-Pierre Lepage, wiceprezes ds. modernizacji pomieszczeń w ALMACO, podkreślił, że zaangażowanie zespołu pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych celów. Ukończenie tego projektu pokazuje, że ALMACO jest zobowiązane do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań i elastyczności w procesie mobilizacji dużego zespołu w krótkim czasie.

Lepage zauważył również, że istotnym czynnikiem sukcesu projektu był synergiczny związek między ALMACO, grupą Meyer oraz firmą EMS Precab, specjalizującą się w produkcji prefabrykowanych kabin i jednostek sanitarnych dla statków wycieczkowych. “Wspólny wysiłek naszego zespołu, wsparcie stoczni i naszych partnerów zaowocował efektem, na który możemy być dumni” – dodał.

ALMACO podjęło się również projektu związanego z wyposażeniem kateringowym jednostki w październiku. Meyer Werft i Carnival Cruise Line zdecydowały się powierzyć firmie planowanie, projektowanie, budowę, dostawę i uruchomienie wszystkich obszarów zaopatrzenia na pokładzie statku. “Magazyny zaopatrzenia spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania sanitarno – higieniczne USPH” – komentuje Frédéric Vasseur, prezes działu kateringowego ALMACO. “System jest również wyjątkowo efektywny i wyposażony w opatentowane rozwiązanie drzwi, które zostało opracowane we współpracy z preferowanym partnerem firmy ALMACO”.

Article Summary:

In May, ALMACO, a company specializing in shipbuilding, began a cooperation with the Meyer Group on the construction of the Carnival Jubilee ship. A team of 26 carpenters and electricians was engaged to carry out finishing work in the living areas. Two weeks after the start of the project, the team, along with representatives from Meyer Werft, achieved an impressive installation speed of an average of 15 cabins per day.

Initially, the project included furniture, but it also required additional electrical work, ceiling reinforcement, and cabin finishing. The entire project was realized with the involvement of a 55-person team, including a construction manager and an electrical supervisor. The work was completed in December.

Jean-Pierre Lepage, Vice President of Room Modernization at ALMACO, emphasized that the team’s commitment allowed them to achieve their intended goals. The completion of this project demonstrates that ALMACO is committed to delivering high-quality solutions and flexibility in mobilizing a large team in a short period of time.

Lepage also noted that a significant factor in the project’s success was the synergistic relationship between ALMACO, the Meyer Group, and EMS Precab, a company specializing in the production of prefabricated cabins and sanitary units for cruise ships. “The joint effort of our team, the shipyard’s support, and our partners has resulted in an outcome that we can be proud of,” he added.

ALMACO also took on a catering equipment project for the vessel in October. Meyer Werft and Carnival Cruise Line entrusted the company with the planning, design, construction, delivery, and operation of all supply areas on board the ship. “The supply warehouses meet the most rigorous sanitary and hygienic requirements of USPH,” commented Frédéric Vasseur, President of ALMACO’s catering division. “The system is also exceptionally efficient and equipped with a patented door solution developed in collaboration with ALMACO’s preferred partner.”

Frequently Asked Questions:

1. What is the cooperation between ALMACO and the Meyer Group about?
ALMACO and the Meyer Group are cooperating on the construction of the Carnival Jubilee ship.

2. What work did ALMACO’s team carry out in the project?
ALMACO’s team of carpenters and electricians carried out finishing work in the living areas of the ship, including cabin installation.

3. How many cabins were installed per day on average?
The team achieved an impressive installation speed of about 15 cabins per day.

4. When was the project completed?
The project was completed in December.

5. Who is Jean-Pierre Lepage?
Jean-Pierre Lepage is the Vice President of Room Modernization at ALMACO.

Definitions:

1. ALMACO: A company specializing in shipbuilding and the delivery of high-quality solutions for the marine industry.

2. Meyer Group: A group collaborating with ALMACO on the construction of the Carnival Jubilee ship.

3. Meyer Werft: A shipyard that provides support and collaboration on the ship construction project.

4. EMS Precab: A company specializing in the production of prefabricated cabins and sanitary units for cruise ships.

Related Links:
ALMACO Official Website
Meyer Werft Official Website
EMS Precab Official Website