Trendy innowacje i zrównoważoność – kluczowe czynniki rynku mebli szkolnych w Europie

IMARC Group, wiodące przedsiębiorstwo badawcze rynku, niedawno opublikowało raport zatytułowany “Raport dotyczący rynku mebli szkolnych w Europie według produktu (biurka i krzesła, magazynowanie, sprzęt laboratoryjny i inne), materiału (drewno, metal, tworzywo sztuczne i inne), kanału dystrybucji (stacjonarny, w sieci) i regionu 2024-2032”. Badanie to przedstawia szczegółową analizę branży, w tym udziału, wielkości, trendów i prognoz wzrostu na globalnym rynku mebli szkolnych. Raport zawiera również analizę konkurencji i regionalną, podkreślając najnowsze osiągnięcia na rynku.

Jak duży jest rynek mebli szkolnych w Europie? W roku 2023 rynek mebli szkolnych w Europie osiągnął wartość 1 618,3 miliona dolarów. IMARC Group prognozuje, że wzrośnie do 2 513,4 miliona dolarów do roku 2032, co oznacza wzrost (CAGR) na poziomie 4,9% w okresie 2024-2032.

Wzrost rynku mebli szkolnych w Europie jest napędzany przez kilka kluczowych czynników. Jednym z głównych czynników jest rosnące inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną w różnych krajach Europy, mające na celu poprawę warunków nauki dla uczniów. Ponadto, wzrastająca liczba działań modernizacyjnych napędza potrzebę budowy nowych budynków, co sprzyja również zwiększeniu popytu na meble szkolne. Ponadto, rosnące nastawienie na ergonomiczne meble szkolne, zaprojektowane w celu wspierania zdrowia i dobrostanu uczniów, jest kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost rynku.

Przykładami wiodących firm działających w branży mebli szkolnych w Europie są Herman Miller, Inc., HNI Corporation, KI Furniture, Steelcase Inc., Fleetwood Group, Hertz Furniture, Knoll, Inc. i VS America.

Raport podziela rynek na różne segmenty na podstawie produktu, materiału, kanału dystrybucji i kraju. Biurka i krzesła stanowią największy segment z powodu ich podstawowej roli w zapewnianiu ergonomicznych i sprzyjających warunków nauki w szkołach. Drewno jest największym segmentem pod względem materiału, ze względu na swoją trwałość, estetykę i zrównoważoność środowiskową, co czyni je preferowanym wyborem dla mebli szkolnych. Rynek jest również podzielony na dystrybucję stacjonarną i internetową.

Trendy na rynku mebli szkolnych w Europie to ciągłe innowacje oraz rosnące skupienie wiodących producentów na zrównoważoności. Rosnąca preferencja dla ekologicznych i zrównoważonych materiałów meblowych, w związku ze wzrostem świadomości konsumentów dotyczącej ochrony środowiska, przyspiesza rozwój rynku w regionie. Kolejnym ważnym trendem jest coraz większe wprowadzanie nowatorskich technologii do projektów mebli, takich jak biurka i krzesła z wbudowanymi portami ładowania i interaktywnymi powierzchniami. Ponadto, rosnący trend nauczania cyfrowego dodatkowo napędza wzrost rynku w Europie. Oprócz tego, rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i modularne meble, które można łatwo przekonfigurować, aby dostosować się do różnych ustawień nauki i metodyk nauczania, również napędza wzrost rynku. Te trendy wskazują na coraz większą skłonność jednostek do bardziej dynamicznego, dbającego o zdrowie i przyjaznego dla środowiska środowiska szkolnego w Europie, co przyczyni się do wzrostu rynku w przewidywanym okresie.

Wpływ pandemii COVID-19, analiza pięciu sił Portera, analiza łańcucha wartości oraz zalecenia strategiczne są innymi ważnymi punktami omówionymi w raporcie.

O IMARC Group:
IMARC Group to wiodące przedsiębiorstwo badawcze rynku, które oferuje strategie zarządzania i badania rynku na całym świecie. Współpracujemy z klientami we wszystkich sektorach i regionach, aby zidentyfikować najbardziej wartościowe możliwości, zmierzyć się z najważniejszymi wyzwaniami i przekształcić ich biznesy. Produkty informacyjne IMARC obejmują główne rynki, naukowe, ekonomiczne i technologiczne osiągnięcia dla liderów biznesu w organizacjach farmaceutycznych, przemysłowych i technologicznych. Na szczycie wiedzy przedsiębiorstwa znajdują się prognozy rynkowe i analiza branżowa dla biotechnologii, zaawansowanych materiałów, farmacji, przemysłu spożywczego i napojów, podróży i turystyki, nanotechnologii oraz nowatorskich metod przetwarzania.

Kontakt:
IMARC Group
134 N 4th St.
Brooklyn, NY 11249, USA
E-mail: [email protected]
Tel. (D): +91 120 433 0800
Stany Zjednoczone: +1-631-791-1145 | Wielka Brytania: +44-753-713-2163

FAQ:

1. What is the market size of the school furniture market in Europe?
The school furniture market in Europe was valued at $1,618.3 million in 2023. It is projected to reach $2,513.4 million by 2032, with a CAGR of 4.9% during the period 2024-2032.

2. What are the key factors driving the growth of the school furniture market in Europe?
The growth of the school furniture market in Europe is driven by several key factors. One of the main factors is the increasing investment in educational infrastructure in various European countries to improve learning conditions for students. Additionally, the growing number of modernization activities drives the need for new buildings, which also increases the demand for school furniture. The growing focus on ergonomic school furniture designed to support the health and well-being of students is another important factor influencing market growth.

3. Which companies are leading in the school furniture industry in Europe?
Some of the leading companies in the school furniture industry in Europe are Herman Miller, Inc., HNI Corporation, KI Furniture, Steelcase Inc., Fleetwood Group, Hertz Furniture, Knoll, Inc., and VS America.

4. What are the key segments of the school furniture market in Europe?
The school furniture market is divided into different segments based on product, material, distribution channel, and country. Desks and chairs are the largest segment due to their essential role in providing ergonomic and conducive learning conditions in schools. Wood is the largest material segment due to its durability, aesthetics, and environmental sustainability, making it the preferred choice for school furniture. The market is also divided into stationary and online distribution.

5. What are the trends in the school furniture market in Europe?
The trends in the school furniture market in Europe include continuous innovation and increasing focus on sustainability by leading manufacturers. The growing preference for eco-friendly and sustainable furniture materials, in response to increasing consumer awareness of environmental protection, accelerates market development in the region. Another important trend is the increasing adoption of innovative technologies in furniture designs, such as desks and chairs with built-in charging ports and interactive surfaces. Additionally, the growing trend of digital learning further drives market growth in Europe. Furthermore, the increasing demand for flexible and modular furniture that can be easily reconfigured to adapt to different learning settings and teaching methodologies also drives market growth.

Definitions:
1. CAGR – Compound Annual Growth Rate: a measure of the average annual growth rate over a specific period of time.

Suggested related links:
IMARC Group (IMARC Group website)